top of page

Gebruiksvoorwaarden

Lees deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden", "Gebruiksvoorwaarden") aandachtig door voordat u de website www.rootitplatform.com ("De Dienst") gebruikt die wordt beheerd door Rootit BV, Bagattenstraat 157 9000 Gent, België, BTW BE0735.515.861 ( "Rootit", "Rootit Platform", "ons", "wij" of "onze").
Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.
Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, mag u geen toegang krijgen tot de Service.

 

Intellectueel eigendom

Tenzij anders vermeld, bezit Rootit de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op onze website. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina's van https://www.rootitplatform.com bekijken en/of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die in deze Voorwaarden zijn vastgelegd. 
Wat niet is toegestaan:

​​

Nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren.

Links van derden

Onze Service kan links bevatten naar websites of services van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons.
Rootit heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat Rootit niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Hyperlinken naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:   

  • Overheidsinstellingen;

  • Zoekmachines;

  • Nieuwsorganisaties;

  • Sociale media platformen.

Deze organisaties mogen linken naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

We kunnen naar eigen goeddunken andere koppelingsverzoeken in overweging nemen en goedkeuren.

Als u geïnteresseerd bent om naar onze website te linken, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar info@rootitplatform.com.
Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en/of e-mailadres) evenals de URL van uw site, een lijst van alle URL's van waaruit u naar onze website wilt linken, en een lijst van de URL('s) op onze site waarnaar u wilt linken.

Erkende organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

  • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of

  • Door gebruik te maken van de uniform resource locator (webadres) waarnaar wordt gelinkt; of

  • Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website of materiaal waarnaar wordt gelinkt, is dat logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

​​

Het gebruik van het Rootit-logo voor het linken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

We behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om op een dergelijk verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen.

Persoonlijke informatie

Uw inzending van persoonlijke informatie via onze website valt onder ons privacybeleid .  

Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid

We garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of onvermogen om de service te gebruiken, op eigen risico is. De Service en alle producten en services die via de Service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

Rootit, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers zijn in geen geval aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van een van de diensten of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud die via de dienst is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs indien op de hoogte gesteld van hun mogelijkheid.  

Vrijwaring

U stemt ermee in om Rootit en onze partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door enige derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Voorwaarden of de documenten waarin ze door verwijzing zijn opgenomen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

Scheidbaarheid

In het geval dat een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden, een dergelijke bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden en alle kwesties met betrekking tot deze website en de inhoud ervan worden beheerst door het Belgische recht.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

U kunt de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. 

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Voorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen.

Contactgegevens 

Vragen over de voorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via info@rootitplatform.com of via ons contactformulier .

bottom of page